Hoe claim je schadevergoeding?

In de meeste gevallen lukt het om een letselschadezaak buiten de rechter om tot een bevredigend einde te brengen. Deze afhandeling buiten de rechtbank om noemen we het 'minnelijke traject'. Zo'n proces staat uit verschillende fases.

Fase 1: ontstaan van letselschade

Een letselschadetraject start op het moment dat je letsel oploopt, en je een ander aansprakelijk wil stellen voor jouw schade. Het kan daarbij onder andere gaan om:

Fase 2: juridische hulp inschakelen

Letselschade is niet iets waarmee je elke dag te maken krijgt. Om zeker te weten dat je krijgt waar je recht op hebt is het wellicht verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een belangenbehartiger die gespecialiseerd is in letselschade kent het schaderegelingstraject op zijn duimpje. Hij kan je helpen bij het verzamelen van bewijs en bij de onderhandelingen met verzekeraars en andere partijen.

Fase 3: aansprakelijkheid bewijzen

Om een vergoeding voor letselschade te kunnen claimen moet je eerst aantonen dat iemand anders aansprakelijk is voor deze schade. Hiervoor heb je bewijs nodig. Denk bijvoorbeeld aan een politierapport, een rapport van de arbeidsinspectie, getuigenverklaringen of een medisch dossier.

informatie over je letsel

Daarnaast wordt in deze fase informatie verzameld over de aard en de ernst van het letsel. Dit door medische gegevens op te vragen bij de huisarts, behandelend specialist of een therapeut.

Aansprakelijkheid niet bewezen

Als de andere partij niet aansprakelijk is of de aansprakelijkheid niet aangetoond kan worden, is er geen basis voor een schadevergoeding. Je zult je schade dan helaas zelf moeten dragen. Het dossier wordt dan gesloten.

Fase 4: beoordelen en vaststellen van schade

Als de aansprakelijkheid vast staat wordt nader onderzoek gedaan naar de aard en de omvang van de schade. Daarom wordt zoveel mogelijk relevante informatie verzameld. Denk aan jouw medisch dossier en je inkomensgegevens. Maar je kunt bijvoorbeeld ook door een deskundige laten beoordelen of en hoe je weer je eigen werk zou kunnen uitvoeren.

Voorschot schadevergoeding

Ook wordt bekeken of de geleden schade bij wijze van voorschot door de aansprakelijke partij kan worden betaald.

Medische eindsituatie

Deze fase wordt meestal pas afgerond wanneer sprake is van een ‘medisch stabiele situatie' oftewel een ‘medische eindsituatie'. Dit wil zeggen dat de artsen geen wezenlijke veranderingen meer verwachten in het herstel. Meestal wordt een onafhankelijke medische expert ingeschakeld die het letsel, de klachten en de beperkingen objectief beoordeelt. Mede op basis van die expertise kan dan een verantwoorde inschatting worden gemaakt van de toekomst en de eventuele extra risico's die daarin als gevolg van het letsel te verwachten zijn.

Stap 6: schade berekenen en onderhandelen

Wanneer er in alle opzichten sprake is van een duidelijke en stabiele situatie kan de schade verder worden geconcretiseerd en berekend. Voor het verleden en voor de toekomst. Ook kan op dat moment een definitief standpunt worden ingenomen over het smartengeld.

Dit is dus de fase waarin de totale schadeclaim zichtbaar wordt. De onderhandelingen met de aansprakelijke partij over deze claim worden gestart. Samen wordt gekeken of er overeenstemming bereikt kan worden over de vergoeding van de schade.

Stap 7: afronding van het letselschadeclaim

Lukt het om op alle onderdelen overeenstemming te bereiken, dan kan de zaak worden afgerond. De gemaakte afspraken worden dan over en weer vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst die wordt gesloten tussen het slachtoffer en de verzekeraar. In deze overeenkomst wordt onder andere formeel vastgelegd welk bedrag aan schadevergoeding wordt uitgekeerd, en dat beide partijen niet meer terug kunnen komen op de regeling.

Ik wil advies over…

Eline helpt jou op weg
met een claim!