Claim je letselschade
Vul het formulier in en we bekijken GRATIS je kansen!

Of bel ons vandaag nog.
We staan voor je klaar.
020 514 81 15

Aansprakelijkheid bewijzen

In ons rechtssysteem geldt dat degene die beweert dat een ander aansprakelijk is voor letselschade en daarvoor schadevergoeding eist, dat zal moeten bewijzen. "Wie eist, bewijst!"Je moet de aansprakelijkheid van de ander kunnen aantonen. Het wel of niet kunnen leveren van overtuigend bewijs bepaalt dus het succes van de claim. Maar ook van het verweer van degene die aansprakelijk wordt gesteld.

Bewijsmateriaal verzamelen, direct of later

Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid staat de oorzaak van de schade centraal. Het is dan ook belangrijk om de manier waarop de schade is veroorzaakt goed in kaart te brengen. Dat kun je doen door na een aanrijding (als je daartoe in staat bent) foto's te maken of anderen vragen dat te doen. Maar vaak lukt dat niet of denk je daar niet aan omdat de aanrijding een te grote impact op je heeft. In veel gevallen wordt achteraf geregistreerd wat er is gebeurd, bijvoorbeeld door onderzoek van de politie of -bij een bedrijfsongeval- door de arbeidsinspectie. Maar je kunt ook met verhoor van getuigen of door inschakeling van een technisch deskundige of andere expert proberen te achterhalen wat de oorzaak is geweest van een aanrijding of andere schadegebeurtenis.

Soms wordt besloten de partijen en eventuele getuigen onder ede te laten horen om een beter beeld te krijgen van wat er gebeurd is, om op basis daarvan de aansprakelijkheid te beoordelen. Bij medische kwesties is het vaak noodzakelijk een medisch deskundige in te schakelen die zijn mening geeft over de vraag of er fouten zijn gemaakt.

Bewijs bij verkeersongeval

Bij een verkeersongeval wordt soms een proces-verbaal opgemaakt door de politie. Dit document geeft inzicht in de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan. Daardoor kan een proces-verbaal dienen als bewijs bij de beoordeling van de aansprakelijkheid. Ook het schadeaangifteformulier dat meestal door de betrokken partijen wordt ingevuld kan dienen als bewijs. Is er geen proces-verbaal opgemaakt omdat de politie er bijvoorbeeld niet bij geweest is, dan is het van belang om op andere wijze bewijs te verzamelen hoe het ongeval kon gebeuren, bijvoorbeeld met foto's of door getuigen te laten verklaren wat zij hebben waargenomen van de aanrijding. Soms is het noodzakelijk om een deskundige in te schakelen die op basis van foto's, een proces-verbaal of verkeersongevalanalyserapportage (VOA) en eigen inzichten een oordeel geeft over de vraag hoe een aanrijding heeft kunnen ontstaan.

Bewijs bij medische fout

Bij een medische fout speelt het medisch dossier een belangrijk rol in de bewijslast. Artsen zijn verplicht om in het medisch dossier nauwkeurig bij te houden wat ze hebben vastgesteld of gedaan en aan behandelingen hebben voorgeschreven of verricht. Dat dossier biedt dus belangrijke gegevens om de gang van zaken te beoordelen bij een ziekte of aandoening. Maar daarmee ook om te kunnen beoordelen of en wanneer het ergens is misgegaan. Met andere woorden om te kunnen beoordelen of de arts een fout heeft gemaakt waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld. Medische fouten zijn moeilijk te bewijzen. Het is lastig onderscheid aan te brengen tussen een fout van de arts of een complicatie die is opgetreden en die de arts niet had kunnen voorkomen. Bij een fout is de arts aansprakelijk, bij een complicatie niet. De discussie daarover is medisch en lastig omdat het soms gaat over nuances, over de vraag waar de grens van het toelaatbare wordt overschreden. Voor de beoordeling van medische kwesties en vooral de vraag of er onzorgvuldig is gehandeld, wordt in de rechtspraktijk een medisch adviseur en/of onafhankelijk deskundige ingeschakeld om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen, maar bijvoorbeeld ook om te beoordelen welke schade of aandoening het gevolg is van een fout.

Bewijs bij bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval is ook belangrijk om aan te kunnen tonen hoe het ongeval kon ontstaan. Vaak wordt gedacht dat bij een bedrijfsongeval de werkgever altijd aansprakelijk is, maar dat is niet het geval. De werkgever is alleen aansprakelijk wanneer hij onvoldoende heeft zorg gedragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. En daarvoor moet bewijs worden aangedragen. Bijvoorbeeld met behulp van het proces-verbaal dat is opgemaakt door de arbeidsinspectie. Is dat er niet omdat de arbeidsinspectie niet werd ingeschakeld, dan kan met andere bewijsmiddelen zoals foto's, getuigenverklaringen of een rapport van een deskundige de toedracht van het ongeval en daarmee de aansprakelijkheid worden onderbouwd.


Aansprakelijkheid niet bewezen

Is er niet voldoende bewijs over de wijze waarop de schade is ontstaan? Of is er twijfel over de vraag of degene die je aansprakelijk hebt gesteld juridisch wel aansprakelijk is? Dan zal aansprakelijkheid worden afgewezen. Lukt het je niet voldoende bewijs te leveren dat die ander aansprakelijk is, dan zul je als slachtoffer zelf de schade moeten dragen. Er zijn dan geen verhaalsmogelijkheden.


Aansprakelijkheid wel bewezen

Is het gelukt om de aansprakelijkheid te bewijzen? Dan is een belangrijke hobbel genomen, maar ben je er nog niet. Je moet namelijk ook nog bewijzen dat je als gevolg van het ongeval of de medische fout letsel hebt opgelopen, en dat dit letsel je schade bezorgd. Je zult dus moeten aantonen dat het ongeval of de fout tot letselschade heeft geleid. Lukt dat, dan moet je ook nog de omvang van de schade moeten aantonen.


Bewijs van aansprakelijkheid, letsel en schade is dus geen sinecure en gaat al helemaal niet vanzelf. Daarbij spelen de belangen die met een letselschadekwestie gemoeid zijn bovendien een belangrijke rol. Hoe groter de belangen, hoe lastiger de discussie over een en ander verloopt.


Ik wil advies over…

Eline helpt jou op weg
met een claim!