/

Wanneer verjaard een letselschadezaak?

Een recht op schadevergoeding kan verloren gaan

Met de juridische term verjaring wordt bedoeld dat door het verloop van tijd rechten verloren gaan. Ook het recht op schadevergoeding bij letselschade kan verloren gaan door verjaring. Is een recht verjaard, dan kan er dus geen beroep meer op worden gedaan. Wanneer bijvoorbeeld bij een verkeersongeval waarvoor de aansprakelijkheid vaststaat, niet tijdig de vergoeding van de schade wordt gevorderd, kan dat ertoe leiden dat de aansprakelijke partij geen schade meer hoeft te vergoeden omdat de zaak verjaard is.

5 jaar vanaf bekend worden met schade én aansprakelijke partij

De verjaringstermijn in Nederland is vijf jaar. Van belang is echter te weten wanneer die termijn begint te lopen. Dat is het geval wanneer het slachtoffer ermee bekend is dat hij schade lijdt én weet wie daarvoor aansprakelijk is. Vanaf dat moment heeft hij dan nog vijf jaar de tijd om zijn vordering tot schadevergoeding in te stellen (de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor de schade die hij of zij lijdt door het ongeval). Bij een aanrijding die letsel tot gevolg heeft en waarbij duidelijk is wie aansprakelijk is voor het ongeval, is ook duidelijk dat de verjaringstermijn loopt vanaf het moment van de aanrijding. Het slachtoffer heeft vijf jaar de tijd zijn schade als gevolg van het letsel te claimen. Bij medische fouten kan het soms veel moeilijker te zijn om te bepalen wanneer de verjaringstermijn begint te lopen. Soms wordt namelijk pas jaren later vastgesteld dat de letselschade een gevolg is van verwijtbaar foutief handelen van een arts of ziekenhuis. In dat geval begint de verjaringstermijn pas te lopen op het moment dat duidelijk is dat de schade een gevolg is van dat handelen. Pas op dat moment ben je immers zowel bekend met de schade als met de aansprakelijke partij.

Wil je meer weten over verjaringstermijnen en de mogelijkheid om een schadevergoeding in te stellen? Neem gratis contact met ons op.

Verkeersongevallen en verjaring schadevergoeding

Bij verkeersongevallen bepaalt de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (de WAM) dat een slachtoffer na een aanrijding een zogenaamd rechtstreeks vorderingsrecht heeft. Dat wil zeggen dat het slachtoffer niet de bestuurder van de auto die hem heeft aangereden, hoeft aan te spreken, maar meteen naar de verzekeraar van de auto kan gaan om zijn auto- en letselschade te claimen. De WAM bepaalt ook dat het slachtoffer dat moet doen binnen 3 jaren na de aanrijding. Doet hij dat later dan is zijn rechtstreekse vorderingsrecht verjaard en hoeft de verzekeraar de claim niet meer in behandeling te nemen.

Op moment dat het slachtoffer tijdig zijn claim bij de verzekeraar indient en er vervolgens een lange tijd gemoeid is met het vaststellen van de schade, bepaalt de WAM dat de vordering niet kan verjaren, zolang partijen met elkaar in onderhandeling waren. In feite bestaat voor verkeerszaken dus eenzelfde situatie zoals die nu ook in zijn algemeenheid gecreëerd is bij letselschadeclaims.

Letsel.nl - 19 May 2019

Meld je ongeval…